Algemene voorwaarden Gemara Consulting Versie 1.3, september 2016 Pagina 1 van 4

Algemene voorwaarden

Van toepassing op opdrachten aan: Gemara Consulting, gevestigd te Ede, Echobos 4, 6718 HJ Ede, KvK Centraal Gelderland 09156252, hierna te noemen opdrachtnemer.

A. Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Opdrachtgever: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.

2. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door opdrachtnemer uit anderen hoofde, verband houdende met de opdracht, worden verricht dan wel behoren te worden verricht, één en ander in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattend de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging.

B. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van opdrachtnemer en op alle overeenkomsten voor de levering van goederen en/of diensten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever (hierna: “overeenkomst”), behoudens wijzigingen in deze voorwaarden welke door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te worden bevestigd.

2. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitgesloten.

3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen opdrachtnemer en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen

C. Aanvang en duur van de overeenkomst

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever en opdrachtnemer ondertekende opdrachtbevestiging door opdrachtnemer retour is ontvangen. Zolang de bevestiging niet retour is ontvangen, behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de capaciteit elders in te zetten. De in voorgaande zin opgenomen regel geldt eveneens voor wijzigingen in overeenkomsten.

3. De overeenkomst wordt aangegaan voor een bepaalde tijd. In de opdrachtbevestiging zal worden vastgelegd op welk moment en voor welke duur de overeenkomst wordt aangegaan. In de opdrachtbevestiging zal tevens worden vastgelegd, waar en op welke tijdstippen de werkzaamheden zullen worden verricht. De opdracht is niet tussentijds opzegbaar door de opdrachtgever.

4. In de opdrachtbevestiging wordt de verantwoordelijkheid van de uitvoering van de werkzaamheden nader geregeld.

D. Honorarium

1. Alle prijzen zijn in Euro en exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

2. Prijzen gelden voor de aangeboden of overeengekomen goederen en/of diensten. Indien opdrachtgever op diens verzoek meer of andere goederen en/of diensten worden geleverd, worden deze door opdrachtgever vergoed overeenkomstig de dan geldende tarieven van opdrachtnemer.

3. Het honorarium van opdrachtnemer, zonodig vermeerderd met verschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt per maand aan opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt. Over alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigde bedragen wordt de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.

4. Declaraties geschieden onder opgave van het aantal bestede dagen en uren met een korte omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en een specificatie van de eventuele reis- en verblijfkosten, indien niet inbegrepen in de dag- of uurtarieven. Deze opgave wordt niet gedaan indien een vaste vergoeding is overeengekomen.

5. Opdrachtnemer is gerechtigd door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen, tenzij partijen in de overeenkomst uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

E. Betaling

1. Alle facturen zullen door opdrachtgever binnen veertien dagen na factuurdatum worden betaald, zonder opschorting of verrekening. Betaling dient te geschieden in Euro, door middel van overmaking ten gunste van een door opdrachtnemer aan te wijzen bank of girorekening.

Algemene voorwaarden Gemara Consulting Versie 1.3, september 2016 Pagina 2 van 4

2. Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij van rechtswege in verzuim en is hij over het openstaande bedrag de wettelijke rente op maandbasis verschuldigd. Tevens is opdrachtgever gehouden tot volledige vergoeding van alle eventuele buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, verband houdende met de inning van deze vordering. Indien opdrachtgever in verzuim is, is opdrachtnemer gerechtigd haar werkzaamheden met onmiddellijke ingang op te schorten, zulks onverminderd haar overige rechten.

3. Indien opdrachtgever de inhoud van een door opdrachtnemer gestuurde factuur betwist, dient hij opdrachtnemer daarvan uiterlijk binnen zeven dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk op de hoogte te stellen en deze betwisting gedocumenteerd te motiveren. opdrachtgever is in dat geval gerechtigd betaling van het betwiste deel van de factuur op te schorten. Partijen zullen zo spoedig mogelijk in overleg treden ten aanzien van het betwiste deel van de factuur. Indien wordt vastgesteld dat de betwisting gerechtvaardigd is, zal de factuur worden aangepast en is opdrachtgever gehouden het resterende bedrag te voldoen binnen veertien dagen na ontvangst van de gecorrigeerde factuur. Indien wordt vastgesteld dat de betwisting niet gerechtvaardigd is, is opdrachtgever gehouden onmiddellijk het betwiste deel te betalen aan opdrachtnemer, inclusief de wettelijke rente op maandbasis vanaf het moment van verstrijken van de oorspronkelijke betalingstermijn van de factuur en alle eventuele (buiten-)gerechtelijke kosten, verband houdend met de inning van de vordering.

F. Vertrouwelijke informatie

1. Elk der partijen verplicht zich tot geheimhouding van alle gegevens, feiten en gebeurtenissen waarvan hij kennisneemt in verband met de overeenkomst en waarvan hij weet of behoort te weten dat de openbaarmaking daarvan de belangen van de andere partij kan schaden. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig is aangeduid.

2. Behoudens toestemming van opdrachtgever is opdrachtnemer niet gerechtigd de informatie die aan hem door opdrachtgever ter beschikking is gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele-, of strafprocedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.

3. Tenzij daartoe door opdrachtnemer voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van opdrachtnemer, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. Modellen en technieken, die zijn gebruikt voor het uitvoeren van de opdracht zullen niet openbaar worden gemaakt. De opdrachtgever zal er tevens voor zorgdragen dat derden niet van de in de twee voorgaande zinnen bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.

4. Opdrachtnemer zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hem ingeschakelde derden.

5. Partijen zijn krachtens deze voorwaarden niet gehouden tot geheimhouding van gegevens waaraan algemene bekendheid is gegeven, óf waarover de ontvangende partij reeds de beschikking had óf die door de ontvangende partij aantoonbaar zelfstandig buiten het kader van de overeenkomst zijn ontwikkeld, dan wel op rechtmatige wijze van een derde zijn verkregen. Opdrachtnemer is niet gehouden tot geheimhouding van met informatieverwerking verband houdende ideeën, principes, concepten, praktische kennis of methoden, welke door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gesteld worden of welke door personeel van opdrachtnemer, dan wel samen door personeel van opdrachtnemer en opdrachtgever in het kader van de overeenkomst ontwikkeld worden.

G. Intellectueel eigendom

1. Indien de door opdrachtnemer onder de overeenkomst verrichte werkzaamheden leiden tot het tot stand komen van geestesproducten of andere producten en/of zaken ten aanzien waarvan auteursrechten of andere rechten van industriële of intellectuele eigendom geldend gemaakt kunnen worden, zullen die rechten zonder uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke afspraak, berusten bij opdrachtnemer. opdrachtgever verkrijgt het in de overeenkomst omschreven gebruiksrecht.

2. Het is opdrachtgever verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model) contracten, en andere geestesproducten van opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren, tenzij deze producten hiervoor uitdrukkelijk met instemming van opdrachtnemer zijn bedoeld.

3. Geestesproducten en ander producten die geacht worden onderdeel uit te maken van de opdracht van opdrachtgever aan opdrachtnemer mogen door opdrachtgever worden vermenigvuldigd voor gebruik binnen de eigen organisatie, voor zover het doel van de opdracht strekt.

4. Het is opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van de in de vorige leden bedoelde producten aan derden ter beschikking te stellen, anders dan ter inwinnen van een deskundig oordeel betreffende de werkzaamheden van de opdrachtnemer

5. Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen, noch enige aanduiding omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van informatie en gegevens.

6. Indien opdrachtgever in het kader van de overeenkomst aan opdrachtnemer apparatuur, programmatuur of materialen ter beschikking stelt voor gebruik, bewerking, beheer of onderhoud door opdrachtnemer staat opdrachtgever ervoor in dat hij bevoegd is tot terbeschikkingstelling daarvan en dat daardoor en door het gebruik, de bewerking, het beheer of het onderhoud door opdrachtnemer geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden. opdrachtgever zal opdrachtnemer vrijwaren tegen en alle kosten en schade van opdrachtnemer vergoeden in verband met elke vordering van een derde gebaseerd op de stelling dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.

Algemene voorwaarden Gemara Consulting Versie 1.3, september 2016 Pagina 3 van 4

H. Uitvoering van de werkzaamheden

1. Opdrachtgever zal opdrachtnemer steeds tijdig alle voor de adequate uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens, materialen en inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen. opdrachtgever zal zich binnen de daartoe overeengekomen termijn of, indien geen termijn is overeengekomen, binnen zeven dagen na een verzoek van opdrachtnemer daartoe, uitlaten omtrent enige aangelegenheid, verbandhoudende met de voortgang van de opgedragen werkzaamheden onder deze bepalingen die haar door opdrachtnemer ter goedkeuring of beslissing is voorgelegd. Indien opdrachtgever niet aan haar verplichtingen voldoet verliezen de toezeggingen van opdrachtnemer omtrent de verwachte duur en de verwachte kosten iedere geldigheid en heeft opdrachtnemer, onverminderd haar overige rechten, het recht om de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven bij opdrachtgever in rekening te brengen.

2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook in dien deze van derden afkomstig zijn.

3. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke personen de verleende opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.

4. Indien opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan

5. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is opdrachtgever verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de door opdrachtnemer geleverde materialen of diensten alsmede voor het opstellen en uitvoeren van adequate controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer.

6. Indien is overeengekomen dat opdrachtgever programmatuur, materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties.

7. Ingeval medewerkers van opdrachtnemer op de locatie van opdrachtgever werkzaamheden verrichten, zal opdrachtgever kosteloos de daarbij redelijkerwijs noodzakelijke faciliteiten ter beschikking stellen, zoals een werkruimte met telecommunicatiefaciliteiten. Opdrachtgever zal opdrachtnemer vrijwaren voor aanspraken van derden, medewerkers van opdrachtnemer daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van opdrachtgever of van onveilige situaties in diens organisatie.

I. Belemmeringen bij de uitvoering van de opdracht

1. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat omstandigheden een behoorlijke uitvoering belemmeren of dreigen te belemmeren dan wel bij een van de partijen gerede twijfel rijst aan het in redelijkheid te verwachten kwalitatieve resultaat binnen het overeengekomen honorarium en doorlooptijd, is deze partij verplicht wederpartij hiervan onverwijld schriftelijk in kennis te stellen.

2. Indien het in lid 1 gestelde van toepassing is zal overleg plaatsvinden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Indien het resultaat van het overleg wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst inhoudt, dienen deze door beide partijen schriftelijk te worden bevestigd.

J. Leveringstermijnen

1. Alle door opdrachtnemer genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het doen van de aanbieding of het aangaan van de overeenkomst aan opdrachtnemer bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. De enkele overschrijding van een genoemde (leverings)termijn brengt opdrachtnemer niet in verzuim. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen opdrachtnemer en opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden.

K. Beëindiging

1. De overeenkomst duurt voort tot voltooiing van de opgedragen werkzaamheden of heeft de looptijd zoals gespecificeerd in de overeenkomst.

2. Iedere partij kan de overeenkomst schriftelijk ontbinden indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

3. Iedere partij kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden indien de andere partij -al dan niet voorlopig- surséance van betaling wordt verleend, ten aanzien van de andere partij faillissement wordt uitgesproken , indien de andere partij zelf zijn faillissement aanvraagt, of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen.

L. Gevolgen van beëindiging

1. Indien opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, heeft opdrachtgever ten aanzien van deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen recht op ongedaanmaking, tenzij opdrachtnemer ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die opdrachtnemer vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds

Algemene voorwaarden Gemara Consulting Versie 1.3, september 2016 Pagina 4 van 4

ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar. Indien opdrachtnemer redelijkerwijze kan aannemen dat er sprake is van dreigende niet-nakoming door opdrachtgever van haar betalingsverplichtingen heeft opdrachtnemer het recht haar verplichtingen op te schorten en nadere eisen te stellen tot zekerheid van de aan haar te verrichten betalingen.

2. Onmiddellijk na ontbinding van de overeenkomst zal iedere partij van de wederpartij ontvangen dragers met vertrouwelijke informatie retourneren en kopieën daarvan op eigen dragers verwijderen.

M. Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. Iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag dat krachtens de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval wordt uitbetaald. Bij gebreke van verzekeringsdekking is iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot 50% van de factuurwaarde van de werkzaamheden (exclusief BTW) waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, tenzij de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van opdrachtnemer. Indien de overeenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit een looptijd heeft van 3 maanden of meer, dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot 50% van de factuurwaarde van de werkzaamheden (exclusief BTW) over de daaraan voorafgaande periode van 3 maanden.

2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade bestaande uit verlies aan omzet of goodwill, of voor andere indirecte schade.

3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de fouten van derden die worden ingeschakeld ter uitvoering van de overeenkomst. De toepasselijkheid van artikel 6:76 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

4. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervallen alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welke hoofde dan ook jegens opdrachtnemer in verband met de uitvoering van de overeenkomst in ieder geval na 1 jaar nadat de opdrachtgever bekend werd, of redelijkerwijze bekend kon zijn, met de gebeurtenis waarop deze rechten en bevoegdheden zijn gebaseerd.

5. De in dit artikel opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen worden tevens bedongen ten behoeve van iedere derde die bij de uitvoering van een overeenkomst door opdrachtnemer wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk kan zijn.

6. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die voor de opdrachtgever zijn verricht, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van opdrachtnemer.

N. Overmacht

1. Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van toeleveranciers van opdrachtnemer

2. Wanneer de overmachtssituatie langer dan zestig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst door een schriftelijke kennisgeving te beëindigen onverminderd het recht van opdrachtnemer op vergoeding van hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is.

N. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op deze algemene voorwaarden en de aanbiedingen en overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

2. De geschillen welke tussen opdrachtnemer en opdrachtgever mochten ontstaan in verband met een aanbieding of overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter beslecht in het arrondissement waarin opdrachtnemer zijn vestigingsplaats heeft.